Snerydning

Snerydning


Grundejernes forpligtelser i forbindelse med snerydning


Ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, i henhold til ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”, § 5, stk. 1, har pligt til:


at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne

træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt


Snerydning og foranstaltninger mod glat føre skal ske snarest muligt efter snefald henholdsvis glat føre.


Rydningspligten omfatter pligt til at rydde omkring brandhaner og installationer til trafikregulering.


Fortove på torve og pladser ryddes og glatførebekæmpes af grundejerne i de tilstødende ejendomme.


Grundejernes forpligtigelser udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende regulativ. Herfra er undtaget stier i eget tracé, som ryddes af Furesø Kommune fx stier langs Slangerupvej