Vedtægter og ordensregler

Vedtægter


Vedtægter for Grundejerforeningen


Vedtaget på generalforsamling den 2. marts 2009.


§ 1 Navn

Foreningens navn er: Grundejerforeningen ”Søndergårds Villaby”.

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

§ 3 Formål

Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender.

§ 4 Medlemsforhold

Enhver ejer af en parcel af matr.nr. 2a Ll. Værløse By, Værløse er forpligtet til at være medlem af foreningen. Ethvert medlem er forpligtet til at betale de bidrag og kontingenter,

som foreningen pålægger sine medlemmer. Intet medlem kan ved udtrædelse af foreningen eller på noget andet tidspunkt kræve udbetaling af nogen del af foreningens formue.

§ 5 Kontingent

Hver parcel betaler et årligt kontingent fastsat på den årlige generalforsamling. Kassereren fører en fortegnelse over medlemmernes navne og bopæl og opkræver årets kontingent

inden udgangen af april måned. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent inden udgangen af maj måned, er bestyrelsen berettiget til at pålægge medlemmet et ekstrakontingent

på 50 kr. pr. påbegyndt måned, og vedkommende kan ikke udnytte sin ret som medlem, før restancen er betalt.

§ 6 Hæftelser og pligter

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Disse kan kun opfyldes af foreningens formue.

§ 7 Lokalplan

Samtlige parceller er omfattet af lokalplan nr. 56 for Søndersøkvarteret. Lokalplanen er bindende, hvorfor enhver bebyggelse og anvendelse af en parcel skal ske i overensstemmelse

med lokalplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen kan fås hos kommunen og kan ses på biblioteket.

§ 8.1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Et medlem kan lade sig

repræsentere ved skriftlig dateret fuldmagt. Ingen kan afgive mere end 1 stemme ifølge fuldmagt. Efter generalforsamlingen udfærdiger bestyrelsen et kort referat, som kan læses

på foreningens hjemmeside. Referatet indføres i foreningens protokol, der underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på generalforsamlingen.

§ 8.2 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til formanden senest den 15. januar for at blive behandlet på generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5. Vedtagelse af budget og kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter

7. Valg af revisor og – suppleant

8. Eventuelt

§ 8.3 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalfor samling afholdes, når en generalforsamling, bestyrelsen eller mindst 20 af foreningens medlemmer foreslår det med angivelse af dagsorden. Fremkommer

der begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

§ 8.4 Indkaldelse

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt medlem. Dette sker ved brev eller e-mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden

for generalforsamlingen. Kun forslag, der har været optaget på dagsordenen, kan behandles på generalforsamlingen.

§ 8.5 Afstemning

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om behandlingsmåde og afstemning. Afstemninger sker ved håndsoprækning, dog kan mindst 5 medlemmer forlange skriftlig

afstemning. Almindelige beslutninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af forslag om ændringer af foreningens love eller om foreningens ophævelse kan kun

vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret og med 2/3 flertal. Hvis det nødvendige antal medlemmer ikke er repræsenteret på

generalforsamlingen, men forslaget ve dtages med mindst 2/3 flertal, indkaldes til ny generalforsamling. På den ny generalforsamling kan forslaget vedtages endeligt med 2/3 flertal,

uanset hvor mange medlemmer der er mødt.

§ 9.1 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og 3 på lige årstal. 2

bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år ad gangen, en hvert år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,

kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9.2 Honorar

Der kan tillægges formand og kasserer et årligt vederlag, hvis størrelse fastsættes i forbindelse med vedtagelse af budget.

§ 9.3 Tegning

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen. Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, sammen med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 9.4 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter ønske fra formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse foretages af formanden med mindst 2 dages varsel. Alle afgørelser træffes ved stemme-

flerhed. Bestyrelsen kan kun træffe afgørelser, hvis mindst 3 medlemmer stemmer for. Et bestyrelsesmedlem kan tiltræde en beslutning telefonisk.

§ 9.5 Protokol

I foreningens protokol indsættes referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen kan vælge at stille hele eller dele af protokollen til rådighed for medlemmerne via

foreningens hjemmeside.

§ 10 Foreningens midler

Foreningens midler skal anvendes til aktiviteter af fælles interesse. Anvendelse af midler beløb større end 10 000 kr. kan kun ske efter det på generalforsamlingen vedtagne budget.

Foreningens midler anbringes på konto i bank eller sparekasse eller i obligationer og bankaktier. Værdipapirer noteres på foreningens navn.

De beløb, der står på foreningens konti kan kun hæves af foreningens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Kassereren er kun berettiget til at ligge inde

med en kontant kassebeholdning på indtil 3000 kr. På forlangende er kassereren forpligtet til at aflægge regnskab over ind - og udbetalinger overfor bestyrelsen.

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren i en form, der er godkendt af bestyrelsen. Ved regnskabsårets slutning udarbejder kassereren et driftsregnskab

og status, der underskrives af bestyrelsen og overgives til revisorerne inden udgangen af januar.

§ 12 Revision

Foreningens regnskab revideres af de 2 revisorer. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, en hvert år. En revisor kan kun vælges for en samlet periode på 4 år, og

kan efter sin fratræden ikke vælges før efter et års forløb. Revisorsuppleanten vælges for et år og kan genvælges. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt

og skal forvisse sig om, at de anførte aktiver er til stede. Revisorerne skal have revideret regnskab senest 15. februar, således at regnskabet eller en ekstrakt heraf med revisorernes

påtegning kan være medlemmerne i hænde inden generalforsamlingen.

§ 13 Opløsning

Hvis foreningens opløsning besluttes, bestemmer generalforsamlingen, om afvikling skal ske ved bestyrelsen eller ved et særligt udvalg af generalforsamlingen.


Tinglyst deklaration om medlemskab af foreningen

I henhold til tinglyst deklaration af 14. maj 1930 er enhver ejer af en parcel af matr.nr. 2a Ll. Værløse By, Værløse forpligtiget til at være medlem af foreningen.