Forside indtil juni 2016

Kære medlemmer

Det er en målsætning for Furesø Kommune, at 50% af vores affald skal kunne genanvendes senest i år 2022.


Byrådet har derfor forrige år besluttet, at der skal affaldssorteres i fem dele: plast, metal, glas, papir og restaffald.


Men på byrådsmøde den 27. januar 2016 er ordningen skærpet, idet der nu også skal sorteres madaffald.


Der er allerede udsendt brochure og en skrivelse om, at vi får 3 nye affaldscontainere a 240 liter, som alle er delt i to kamre. Med udsendelsen er der varslet, at ordningen begynder den 1. juni i år.


Ved en forglemmelse har Furesø Kommune imidlertid ikke fået sendt det nye affaldsregulativ i offentlig høring. Det er først sket nu, og der er høringsfrist til 21. april, hvor du som borger kan komme med dine kommentarer til ordningen.


Først til maj vil Byrådet kunne tage endelig beslutning om ordningen, så uanset den foreløbige orientering er ordningen ikke endelig besluttet. Det er kun et forslag.


Du kan afgive dit høringssvar på mail til bme@furesoe.dk eller skrive direkte via din e-Boks til kommunen. Vi opfordrer til, at så mange som muligt giver deres mening til kende, idet forslaget er meget vidtrækkende.


Du kan læse hele forslaget til det nye affaldsregulativ, som er på 42 sider, på følgende link:

http://www.furesoe.dk/hoeringer


Vi giver her en kort orientering om forslaget, som foreløbig kun omfatter  haveboliger (villaer og rækkehuse)


Hver husholdning skal sortere affald i tre containere:

1. Madaffald og restaffald

2. Plast og papir

3. Metal og glas


Der opstilles af kommunen og for kommunens regning tre containere på hver ejendom til erstatning af de nuværende affaldssække og stativer. Hver container har to rum, som kan rumme de forskellige affaldstyper. Det er husejerens ansvar at holde containerne rene indvendigt. Containerne tømmes jævnligt, men endnu er rækkefølgen ikke fastlagt.


Det er nogenlunde ukompliceret at placere plast, papir, metal og glas i containerne, dog skal dåser og glas være tomme og rene for at undgå lugtgener.


Mange har allerede vænnet sig til at aflevere disse effekter sorteret på genbrugspladsen.


Derimod er det besværligt i husholdningen at sortere madaffald fra restaffald. Kommunen vil til madaffald udlevere plastposer, som kan nedbrydes, men sorteringen skal overholdes, idet madaffaldet skal indgå i en biogasfremstilling.


I køkkenet og i huset.

Rent praktisk skal hver husstand erstatte det nuværende skraldestativ under køkkenvasken med 6 af husejeren nyindkøbte bøtter, én til hver kategori. Kun de helt nye køkkener har en indretning, som kan rumme de omtalte bøtter, men normalt er de kun indrettet til fire bøtter. Værre er det med de lidt ældre køkkener, hvor der ikke er plads til de mange bøtter. Man kan hos Ikea købe de omtalte bøtter.


Fritagelse

Der er mulighed for delvis fritagelse for ordningen.

I affaldsregulativet gives der adgang til, at madaffald kan nedgraves i miler i haven og dermed indgå i en formuldning. Bestyrelsen vil dog meget anbefale, at man ikke vælger den ordning af hensyn til de mange dyr, vi har i området. Hunde, katte, ræve og rotter vil hurtigt opdage ”spisekammeret”.

Man kan fravælge de to bøtter med plast, papir, metal og glas mod selv at aflevere det sorterede affald på genbrugsstationen eller i opsatte kuber rundt om i kommunen.


Placering af containerne.

De tre containere kan placeres hvor man vil, på betingelse af, at de aftenen før tømning køres ud til fortovet.

Skal være på plads inden kl. 6 om morgenen.


Alternativt kan containerne afhentes af skraldemanden højst 20 meter fra vejen. De skal stå og kunne transporteres på fast underlag, fliser o.l., der må højest være én havelåge, som skraldemanden skal åbne, pladsen skal være belyst, og lågene på containerne skal være vendt mod skraldemanden. Der må max. være 10% stigning fra containerne til fortovet. Der er altså strenge krav til placering.


Koteletgrunde skal umiddelbart køre containerne fra huset og ud mod vejen til de 20 meter, men der kan mod gebyr aftales særlige ordninger, også på ejendomme med meget vanskelige adgangsforhold.


Storskrald og haveaffald.

Ordningerne opretholdes nogenlunde uændret.


Vi skal ikke gå dybere ind i en debat om sortering af affald. Dog kan det undre, at vi skal sortere metal fra, idet Vest forbrændingen allerede mekanisk sorterer det fra. Sortering af madaffald har en tvivlsom effekt, idet mange videnskabelige beregninger ikke berettiger en sådan sortering, hverken energimæssigt eller miljømæssigt.


Den nye ordning stiller som nævnt krav til ændret køkkenindretning, og den udvendige placering kræver for mange af os, at en anlægsgartner indretter plads med lys til de tre store containere. Og dertil kommer, at vi alle skal lære – ikke mindst børnene – at sortere affald korrekt. For mange ældre vil renholdelse og evt. transport af containerne til vejen også være et stort problem. Ordningen er beregnet til at koste Furesø Kommune (læs borgerne) 23 mio. i år og næste år.


Det er nu, du skal give din mening til kende, så husk at afgive et høringssvar. 


Med venlig hilsen

Bestyrelse