Forside indtil april 2018


Vigtigt medlemsmøde og generalforsamling Grundejerforeningen Søndergårds Villaby

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18.30

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes i år i

Skovhuset, Ballerupvej 60, 3500 Værløse, med efterfølgende spisning.

Indkaldelsen udsendes pr. mail til alle medlemmer med mailadresse, men omdeles til øvrige medlemmer. Indkaldelsen kan også læses på foreningens hjemmeside.

Forud for generalforsamlingen er der et vigtigt indlæg om klimasikring.


Kl. 18.30 – STATUS KLIMASIKRING

Som bekendt har Furesø Kommune nu i snart 2 år arbejdet med en løsning på klimaproblemerne i vores område. Man er nu nået frem til en løsningsmodel, som skal fremlægges og behandles i det politiske udvalg i marts måned. Bestyrelsen har modtaget en del kommentarer fra medlemmerne, og alt har været fremlagt overfor forvaltningen samt senest overfor formanden for det politiske udvalg. Vi kan se, at flere af foreningens ønsker er imødekommet, men vi ser dog stadig problemer, som ikke er afklaret. Det vil de sandsynligvis blive under detailprojekteringen, som følger efter den politiske beslutning. Det er især trafikforholdene på Søndergårdsvej, som skaber problemer. Furesø Kommune vil på mødet give en statusrapport og en generel orientering.


Kl. 19.00 - GENERALFORSAMLING

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Forslag fra et medlem om etablering af hjertestarter – se bilag

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse

5.Vedtagelse af budget og kontingent for 2018, herunder bestyrelsens forslag til containerordning for 2018. Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet til kr. 550.-

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (2 år ad gangen)

Bestyrelsen:

Carsten Hansen valgt 2016 på valg modtager genvalg

Per Lausen valgt 2016 på valg modtager genvalg


Gert Thomsen valgt 2017 Ikke på valg, men udtræder pga. fraflytning.  Nyt medlem vælges for 1 år

Claus Johannessen valgt 2017 Ikke på valg

Henrik N. Knudsen valgt 2016 på valg modtager genvalgBestyrelsessuppleanter:

Jan Hansenvalgt 2016 På valg, modtager ikke genvalg (fraflyttet)

Svend Aage Jensen Valgt 2017 Ikke på valg7.Valg af revisorer og suppleant:

Revisorer:

Lars Refslundvalgt 2016På valg. Kan ikke genvælges pga. 4 års reglen

Wagn Winkel valgt 2016På valg. Modtager genvalg


Revisorsuppleant:

VakantPå valg (1 år ad gangen)


8.Eventuelt


 

Efter generalforsamlingen serveres en lækker buffet. Tilmelding til spisning sker ved at registrere sig på en ”tilmeldings-doodle”. Klik blot her og registrer tilmelding. Husk at trykke ”gem” i nederste højre hjørne, når du har registreret dig/jer. Pris for spisning kr. 75.-. Foreningen er vært ved drikkevarer.

Tilmelding kan dog også ske ved aflevering af nedenstående slip i postkassen, Søndersøvej 19.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage, da det indledende indlæg er af væsentlig betydning for foreningens medlemmer.


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN