Forside

 

Kære medlemmer

 

Orientering Borgermøde om klimatilpasningsprojekt i Søndergårdskvarteret arrangeret af Furesø Kommune med deltagelse af NIRAS og Furesø Egedal Forsyning den 28. september 2016

 

Grundejerforeningen Søndergårds Villaby var repræsenteret ved flere medlemmer og bestyrelsen

 

Kommunen havde indkaldt grundejerforeningerne Ved Søndersø, Søndergårds Villaby og Søndersøpark/Jomfrubakken for at orientere om påtænkte klimatiltag for at imødegå problemer i forbindelse med fremtidige ekstraordinære regnskyl. Problematikken, og udkast til løsninger er beskrevet i rapport fra Niras, hvilken tidligere er udsendt til medlemmerne.

 

Kort problemstilling

Ved voldsomme regnskyl har flere af vores medlemmer især på de øst-vestgående veje haft vandskader, idet vores enstrengede kloaksystem ikke kan aftage de store mængder regnvand især fra vejsystemet. Midlertidige foranstaltninger er foretaget for enden af Mosevej og ved Gyvelvej. I området Søndersø Park/Jomfrubakken afvandes der med et tostrenget system, som dog heller ikke kan klare vandmængderne.

 

Niras forslaget

Der skal etableres supplerende afvanding af området, især af de ca. 11.000 m2 vejarealer, således at kloakkerne kan klare vand også fra parcellerne. Systemet skal kunne klare regnskyl, som måtte opstå med 10, 50 og 100 års intervaller. I disse regnskyl bliver fremover desværre både kraftigere og mere hyppige på grund af klimaforandringerne. Der opfordres til, at de enkelte parceller i størst muligt omfang etablerer faskiner, eller nedsivningsanlæg i haverne for at lette presset på hovedkloakken.

 

Idegrundlaget er, at der på de øst- vestgående veje, Enebærvej, Søndergårdsvej og Søndersøvej etableres et grøftesystem med en dybde på 20-30 cm, hvor vandet hovedsageligt fra de nord-sydgående veje kan ledes via grøfterne til to nye opsamlingsbassiner. Bassinerne placeres mod øst på Skovhusets grund og mod vest på kommunens grund ved vendepladsen ved Søndersø Park. Fra de to bassiner ledes vandet efter en vis rensning ned i Søndersø.

 

Grøfterne påtænkes etableret på nordsiden af de tre veje, og der etableres overkørsler med underføring til berørte parceller. Fortovene nedlægges derfor på nordsiden for ikke at begrænse vejbredden for meget. For enden af de nord-sydgående veje (Mosevej, Hyldevej, Højdevej, Birkevej¸ Bøgevej og Elmevej i vores område) etableres aquadræn som tilsluttes grøfterne. Derved forsinkes vandet og vil i mindre omfang trænge ind i de lavereliggende haver. Et særligt system i den nordlige del af Mosevej skal lede vandet, som kommer nordfra, ind i det grønne område midt i kædehusbebyggelsen, hvor der etableres et mindre opsamlingsbassin.

 

Kommentarer fra mødet

Generelt var der tilfredshed med, at der tages fat på problemerne. Selv om grøfterne er et betydeligt indgreb i vejsystemet, så var der overvejende tilslutning. Når folk går tur, så går de alligevel ofte på vejene.

Der var nogen bekymring om hvorvidt systemet kommer til at virke, og om vandet reelt bliver ledet væk. Også bekymring om vedligeholdelsen af grøfterne, som skal græsbeklædes og slås 2-3 gange årligt. Også bekymring om parkerede biler, f.eks. om tungere køretøjer ville køre grøftekanterne ned, hvorved afvandingssystemet nedbrydes.

 

Der er ikke fremlagt alternative forslag, som f.eks. kunne være en nedgravet rørledning i de øst-vestgående veje med aquadræn tilsluttet for enden af stikvejene. Eksisterende vejbrønde kunne etableres med overløb til rørledningen. Niras var bekymret over måske højere anlægsudgifter. Men forslaget bør gennemarbejdes. Det er sikkert og vil bevare kvarterets veje og fortove uændret.

Anlæg af regnbede f.eks. på Søndergårdsvej kunne også virke som trafikchikane og dermed mindske farten.

 

Tidsperspektiv

Vi er i indledningsfasen, men udførelse i 2017 kunne være en mulighed.

 

Finansiering

For de ca. 260 parceller i pilotområdet (vores og vores naboforening) anslås den samlede udgift til 13 millioner kroner, svarende til ca. kr. 50.000 pr parcel. Det er derfor vigtigt, at alle billigere og lige så effektive løsningsmodeller analyseres.

Direkte adspurgt meddelte en af mødelederne, at finansiering ikke var noget problem for kommunen, som kun skulle bidrage med ca. 10% af udgifterne. I alt skal kommunen renovere 10 områder med en samlet pris anslået på over kr. 100 millioner kroner. - Resten af pengene sørger Furesø Egedal Forsyning for, blev det frejdigt meddelt. Men det falder naturligvis tilbage på borgerne i kommunen, som blot bliver opkrævet forhøjede vandafledningsafgifter, som er meget høje i forvejen.

 

Bestyrelsens engagement

Vi følger projektet nøje og havde opsamlingsmøde i lørdags. Vi forlanger, at vi løbende involveres og orienteres, så vi kan påvirke projektet i medlemmernes interesse.

Vi opfordrer desuden alle medlemmer til at engagere sig i dette vigtige projekt. Specielt hvis I har haft problemer med indtrængende vand, er det vigtigt at følge med i om netop jeres problem bliver håndteret fornuftigt. - Vi modtager meget gerne skriftlige kommentarer og synspunkter.

 

Yderligere orientering

 

Læs gerne hele rapporten. Tryk på linket her

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen